Podmienky používania


Podmienky používania webovej stránky papio.sk poskytované spoločnosťou PROSKIN SOLUTION s.r.o.
IČO: 50880403
DIČ: 2120517729
IČ DPH: SK2120517729
so sídlom na adrese Teodora Tekela 12, 917 01 Trnava, Slovensko zapísanou v obchodnom registri pod sp. zn. 40021/T v registri Okresného súdu Trnava

(ďalej len "poskytovateľ“)

1. Úvodné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania sú tieto dokumenty:

Tieto dokumenty spolu vytvárajú komplexné podmienky používania webovej stránky papio.sk, ochranu osobných údajov, práva a povinnosti pri registrácií na webovej stránke a súhlas s odosielaním obchodných oznámení.

1.1. Tieto podmienky používania upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou PROSKIN SOLUTION s.r.o.,IČO: 50880403 (ďalej len “poskytovateľ“) a ďalšími osobami, používateľmi služby papio.sk (ďalej len “používateľ“), ktoré vznikajú zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese papio.sk (ďalej len „webová stránka“). Ďalej upravujú práva a povinnosti pri využívaní služieb, webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.2. Znenie podmienok používania môže poskytovateľ meniť alebo dopĺňať. Zmeny nadobúdajú účinnosť v momente zverejnenia na webovej stránke. Zmenu podmienok používania poskytovateľ oznámi používateľovi, ktorý má právo zmenu písomne odmietnuť. Vyslovením dôvery s novou verziou podmienok používania predchádzajúca verzia stráca účinnosť a nová verzia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

1.3. Papio.sk nie je internetovým obchodom a nezodpovedá za správnosť poskytnutých údajov od partnerov a to vrátane cien, popisov, množstva, zloženia, dostupnosti či presnosti fotografií. Pred každým nákupom odporúčame skontrolovať údaje na stránkach obchodu, na ktoré ste z papio.sk presmerovaní. Na všetky ponúkané produkty sa vzťahujú podmienky stanovené tretími stranami a papio.sk za ne nenesie zodpovednosť.

1.4. Pre úplný zoznam vyhľadávame v názvoch produktoch a popisných textoch z niekoľko tisíc produktov poskytnutých partnermi. Do vyhľadávania sú zahrnuté aj názvy kategórií či parametre výrobkov. Výsledky sa zobrazujú podľa relevantnosti zadaného výrazu. Vyhľadávanie viacerých slovných spojení môže viesť k rôznym výsledkom vyhľadávania podľa jednotlivých slov.

2. Obsah zmluvy o poskytovaní služieb

Tieto podmienky používania riadia váš prístup k službám papio.sk a Papio Klub a ich použitie a tvorí zákonnú dohodu medzi vami a papio.sk. Prístupom ku papio.sk a iným použitím týchto služieb potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi.

3. Podmienky a využívanie služby

3.1. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia problémy na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.

3.2. Prístup k službe je určený výhradne pre používateľov. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa umožniť použitie služby tretím osobám.

3.3. Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenia alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu či ďalších používateľov internetu.

3.4. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

4. Používanie webovej stránky

4.1. Používateľ či iná osoba, ktorá používa webovú stránku berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je oprávnený k použitiu textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom, ktoré sa nachádzajúcich na webovej stránke.

4.2. Používateľ súhlasí s tým, že na webové stránky umiestni len obsah, ktorého je autorom alebo jeho autor poskytol užívateľovi súhlas k jeho sprístupneniu prostredníctvom webovej stránky. Používateľ prehlasuje, že umiestnením a sprístupnením takého obsahu nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské práva tretích osôb ani iné práva a nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy.

4.3. Poskytovateľ nie je v rozsahu uvedenom v § 5 zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnou spoločnosťou a v súlade s týmto ustanovením zodpovedný za činnosť používateľov.

4.4. Používateľ nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky a servera poskytovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky alebo servera.

4.5. Používateľ je oprávnený vkladať na webové stránky informácie. Najmä sa jedná o recenzie a vkladanie komentárov, otázky v diskusiách (ďalej len „príspevky“). Príspevky vyjadrujú názory autorov a nevyjadrujú názory poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií obsiahnutých v príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi.

4.6. Používateľ nesmie ukladať ani šíriť informácie, ktorých obsah je v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej Republike a krajinách, kde je služba dostupná, ktorých sprístupnenie verejnosti:
zasahuje do autorských práv alebo práv tretích osôb,
zasahuje do práv na ochranu osobnosti tretích osôb,
porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd príslušníkov.

4.7. Používateľ nesmie rozosielať a pridávať na stránku obchodné oznámania, ani informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikácie tretích strán. Používateľ nesmie šíriť počítačové vírusy.

4.8. Poskytovateľ je oprávnený odstrániť akýkoľvek príspevok bez uvedenia dôvodu. Príspevky, ktoré porušujú práva a slobodu ďalších prispievateľov, obsahujú vulgarizmy alebo útočia na iných prispievateľov, porušujú podmienky používania alebo dobré mravy budú odstránené ihneď, bude zamedzené ich šírenie a zmluva o poskytovaní služby medzi poskytovateľom a používateľom bude zrušená.

4.9. Príspevky sa stávajú okamihom ich pridania majetkom poskytovateľa a ich autor tým predáva práva k týmto príspevkom a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek také komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom.

4.10. Používateľ vložením príspevku sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na odmenu a prehlasuje, že nebude obmedzovať spôsob používania ním vložených príspevkov.

5. Používateľský účet

Tieto podmienky stanovujú podmienky používania webovej stránky papio.sk, časti Papio Klub – Registrácia, (ďalej len klub).

5.1. Registrácia do klubu je dobrovoľná. Po registrácií používateľ získava prístup do svojho používateľského rozhrania webovej stránky, kde môže spravovať svoje údaje, vkladať a odstraňovať informácie o svojej osobe, vykonávať ich správu, vkladať a odstraňovať príspevky alebo iné informácie a vykonávať ich správu a komunikovať s inými používateľmi. Registrácia do klubu nie je podmienená vyplnením osobných údajov.

5.2. Nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje a vyplnenie osobných údajov a informácií o svojej osobe nie je podmienkou registrácie do klubu. Vyplnenie údajov je dobrovoľné.

5.3. Na registráciu v klubu sa vyžaduje e-mailová adresa používateľa a potvrdenie e-mailu. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským e-mailom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup k jeho používateľskému účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa.

5.4. Údaje, ktoré uvedie používateľ v používateľskom účte, považuje poskytovateľ za správne. Každý používateľ môže mať len jeden používateľský účet.

5.5. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané používateľom na používateľskom účte.

5.6. Používateľ nesmie v rámci služby rozosielať nevyžiadané obchodné oznamy a informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikácie tretích osôb na zmätenie používateľa internetu alebo jeho uvedenie do omylu. Používateľ nesmie v rámci služby šíriť počítačové vírusy.

5.7. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie v súlade s ustanovením o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zodpovednosť za obsah informácií ukladaných používateľom. Používateľ berie ďalej na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony používateľa.

5.8. Používateľ nesmie v klube ukladať ani šíriť informácie, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej Republike alebo iných krajinách, kde je služba dostupná, najmä obsah, ktorého sprístupnenie verejnosti:
zasahuje do autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb
zasahuje do práv na ochranu osobnosti tretích osôb
porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov.

5.9. Poskytovateľ je oprávnený, ale nie je povinný, vykonávať kontrolu informácií, ktoré si ukladá alebo šíri používateľ v rámci služby. V prípade, že by obsah týchto informácií mohol porušovať obchodné podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy, poskytovateľ je oprávnený zmazať tieto informácie alebo zabrániť ich šíreniu, ako aj odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že v súvislosti s uložením alebo šírením informácií bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva ktorákoľvek tretia osoba, je poskytovateľ oprávnený bezodkladne odstrániť obsah informácií uložených alebo šírených používateľom v rámci služby. V prípade, že v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní služieb bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva ktorákoľvek tretia osoba, používateľ sa zaväzuje bezodkladne odovzdať poskytovateľovi všetky dokumenty a podklady nevyhnutné na úspešné vedenie sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by táto tretia osoba tvrdila, že uložením alebo šírením informácií uložených alebo šírených používateľom v rámci služby boli porušené jej práva, najmä práva k predmetom autorskoprávnej ochrany alebo tým, že došlo k nekalému konaniu, používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi všetky účelne vynaložené náklady, ktoré mu v súvislosti so sporom s touto treťou osobou vzniknú.

5.10. Všetky odporúčania a informácie zobrazované v rámci klubu a na webovej stránke papio.sk a príslušných stránok, majú nezáväzný charakter, čo berie používateľ na vedomie. V súvislosti s využitím týchto odporúčaní a informácií je používateľ povinný vždy kontaktovať odborného poradcu.

5.11. Poskytovateľ môže používateľovi znemožniť používať používateľský účet, najmä v prípade, ak používateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb.

5.12. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby. Ak poskytovaniu bránia prekážky na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Poskytovateľ tak nemusí službu poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

5.13. Používateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela a ďalšie prvky, ktoré sa nachádzajú na na webovej stránke alebo sú dostupné v rámci služby, môžu byť jednotlivo alebo ako celok chránené autorským právom. Používateľovi sa nepovoľuje používať autorské diela vo forme ich rozmnožovania, kopírovania na dosiahnutie vlastného prospechu, ani používať ich vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania alebo oznamovania diela verejnosti, vrátane oznamovania verejnosti prostredníctvom internetu.

5.14. Licencia na dielo sa poskytuje na všetky spôsoby použitia, vrátanie oznámenia diela verejnosti prostredníctvom internetu, v neobmedzenom množstvovom a územnom rozsahu. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť licenciu na dielo tretej osobe. Poskytovateľ nadobúda licenciu na dielo okamihom jeho uloženia alebo šírenia používateľom v rámci klubu. Licencia sa poskytuje na dobu sedemdesiat (70) rokov od momentu uloženia alebo šírenia diela v rámci služby. Poskytovateľ nie je povinný licenciu využiť.

5.15. Poskytovateľ má právo na úpravy, zmeny alebo spracovanie diela, jeho zaradenie do súboru a jeho spojenie s iným autorským dielom, pričom k úpravám, zmenám alebo spracovaniu diela môže dochádzať aj prostredníctvom tretích osôb. V prípade zmien diela vykonaných poskytovateľom, tretími osobami poverenými poskytovateľom, sa poskytovateľovi poskytuje licencia aj k takto zmenenému dielu. Poskytovateľ je oprávnený uvádzať dielo na verejnosť pod svojím obchodným menom, pričom bude primerane zachované právo autora diela byť označený ako autor diela. V prípade, že ide o nezverejnené dielo, poskytovateľ je oprávnený zverejniť ho. Pri diele poskytovateľ vždy uvedie prezývku (nick) používateľa, ktorý dielo v rámci služby vložil.

6. Ďalšie práva a povinnosti

6.1. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy, ktoré tvoria webovú stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu mohla alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či používať počítačové programy.

6.2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53 a ods. 1 občianskeho zákonníka.

6.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti pošle poskytovateľ na elektronickú adresu používateľa.

6.4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov o poskytovaní služieb je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. Môžete využiť aj online platformu na riešenie sporov, ktorá sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa elektronickej pošty papio@papio.sk

V Trnave dňa 1.5.2020